“අවුරුදු 12ක් තිස්සේ නොරොච්චෝලේ නඩත්තු කරන්නේ චීනේ සමාගමක්”

0
112

නොරොච්චෝලේ තාප විදුලි බලාගාරය නඩත්තු කිරීම  සඳහා වසර 12 ක් තිස්සේ චීන සමාගමට ගෙවූ මුදලින් රටට තවත් තාප විදුලි බලාගාරයක් හදන්නට තිබූ බව සමගි ජන බලවෙිගයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහුමාන් මහතා පැවසුවා.

විදුලි බිල වැඩි කිරීම පිළිබඳ සභාව කල් තැබීමේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මේ බව සඳහන් කළා.

නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරය නඩත්තු කරන්නට ලාංකික ඉංජිනේරුවන් සහ තාක්ෂණ නිලධාරීන් නැද්දැයි ප්‍රශ්න කළ මුජුබුර් රහුමාන් මහතා චීන සමාගම තවමත් රඳවාගෙන සිටීමෙන් ඔවුන්ට ගෙවන මුදල දරන්නට සිදුවන්නේත් අහිංසක විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට බව ද පවසා සිටියා