රාජ්‍ය නිලධාරීන් ට ලබාදී ඇති වාහන ගැන අලුත් තීරණයක්

0
100

රජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ නිල කාර්යයන් සඳහා ලබාදී ඇති රජය සතු වාහන සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් විශේෂ තීරණයක් ගෙන තිබේ.

එහි දැක්වෙන්නේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා එලෙස ලබාදී ඇති වාහන ඔවුන් විශ්‍රාම ගැනීමේදී ඔවුන්ට පවරාගැනීමේ හැකියාව වහාම ක්‍රියාත්මකවන පරිදි අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන ඇති බවය.