සමුද්‍ර ආශ්‍රිත විපත් සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීම පිළිබඳ විශේෂ පුහුණු වැඩ සටහනක් හම්බන්තොටදී

සමුද්‍ර ආශ්‍රිත විපත් සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීම පිළිබඳ විශේෂ පුහුණු වැඩ සටහනක් 19 වනදා හම්බන්තොටදී පවත්වන ලදී.

 මෙම වැඩ මුළුව කැස්බෑ සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය මගින් සංවිධානය කර තිබු අතර ඒ සදහා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ධිවර ප්‍රජාව ව්‍යාපාරිකයින් ,ප්‍රදේශයේ ජනතාව , රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වී සිටියහ.

එමෙන්ම මෙහිදී සමුද්‍රීය ආරක්ෂණ  අධිකාරියේ නිලධාරීන්,නරා ආයතනය මෙන්ම  මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නිලධාරීන් ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතනයන්හි නිලධාරීන් විසින් වෙරළ හා සාගර මෙන්ම එහි සත්ව ප්‍රජාව ආරක්ෂා කරගැනීම ,සංරක්ෂණය කරගැනීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ දේශන පවත්වන ලදී.

මේ සදහා ශ්‍රී ලංකා කැස්බෑ සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතියේ සභාපති තුෂාන් කපුරු සිංහ මහතා ඇතුළු නිලධාරීන් කීප දෙනෙකු සහභාගී වී සිටියහ.