කොපමණ ගැරහුම් ආවත් අපේ කම රැකගන්න පැකිලෙන්නේ නෑ -අම්පිටියේ සුමන හිමි

0
748
https://youtu.be/2t20LGPqPhM