විසිරගිය යුධහමුදා නිලධාරීන්ට අගමැති දුන් ප්‍රතිඥාව

0
109