වැල්ලවාය 07 කණුවේ හදිසි නාය යෑමක් ඇතුළු කාලගුන තත්වය